1§ YLEISTÄ

– Ansiomerkkilautakunta jakaa kerran vuodessa kunnianosoituksia Savo-Karjalaisen Osakunnan (SKO) toiminnassa ansioituneille osakuntalaisille.

– Osakunnan viralliset kunnianosoitukset ovat harrastusmerkki, ansionauha ja ansiomerkki. Halutessaan ansiomerkkilautakunta voi jakaa myös vapaamuotoisia tunnustuksia.

– Lisäksi ansiomerkkilautakunta julistaa haetavaksi Savo-Karjalaisen Osakunnan Kaikkien Kotimaakuntien stipendin ja Kymenlaaksolaisen Osakunnan stipendin ja päättää niiden jakamisesta stipendien jakosääntöjen edellyttämällä tavalla.

– Kaikki kunnianosoitukset jaetaan ansiomerkkilautakunnan harkinnan mukaan kohdassa 3§ mainittuja myöntämisperusteita noudattaen.

– Tiedot kaikkien kunnianosoitusten saajista sekä myöntämisperusteista arkistoidaan vuosittain parhaalla osakunnan tarjoamalla menetelmällä.

2§ ANSIOMERKKILAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Ansiomerkkilautakunnan kokoonpano jakautuu kunnianosoitusten mukaisesti kolmeen raatiin:

I. HARRASTUSMERKKIRAATI

Harrastusmerkkiraadin jäseniä ovat kaikki aikaisemmin harrastusmerkillä palkitut osakuntalaiset. Harrastusmerkkiraati valitsee seuraavat harrastusmerkkien saajat.

II. ANSIONAUHARAATI

Ansionauharaadin jäseniä ovat kaikki aikaisemmin ansionauhalla palkitut osakuntalaiset. Ansionauharaati valitsee seuraavat ansionauhojen saajat.

III. ANSIOMERKKIRAATI

Ansiomerkkiraadin jäseniä ovat kaikki aikaisemmin ansiomerkillä palkitut osakuntalaiset. Ansiomerkkiraati valitsee seuraavat ansiomerkkien saajat sekä päättää vapaamuotoisten tunnustusten jakamisesta omien ehdotustensa sekä harrastusmerkkiraadin ja ansionauharaadin ehdotusten pohjalta.

– Ansiomerkkilautakunta kokoontuu sille parhaiten sopivana ajankohtana ennen Savo-Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlaa. Savo-Karjalaisen Osakunnan hallitus avaa vuositainmaaliskuussa vähintään kahden viikon (14 päivää) ajaksi lomakkeen parhaakseen katsomaansa järjestelmään, johon osakuntalaiset voivat käydä ehdotamassa edellämainitujen kunnianosoitusten saajia. Lomake tulee lähettää jäsenistön sähköpostilistalle ja siinä tulee käydä ilmi, milloin ansiomerkkilautakunnan kokous on. Ansiomerkkilautakunnan kokoontumisen aika ja paikka tulee ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta jäsenistölle. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki SKOn jäsenet ja ansioituneet.

– Ansiomerkkilautakunnan kutsuu koolle edellisenä vuonna korkeimmalla kunnianosoituksella palkitu osakuntalainen. Jos korkeimmalla kunnianosoituksella palkittuja on ollut useampi kuin yksi, koollekutsujana toimii näistä osakuntaiältään vanhin. Koollekutsuja ilmoittaa SKOn hallitukselle ajan ja paikan, jolloin ansiomerkkilautakunta kokoontuu, kuitenkin ennen edellisessä kohdassa mainitun lomakkeen lähettämistä, jotta kokoontumisaika saadaan vähintään kahta viikkoa ennen kokoontumista jäsenistön tietoon. Kun kunnianosoitusten ehdotusaika umpeutuu, SKOn hallitus huolehtii ehdotusten välittämisestä ansiomerkkilautakunnan koollekutsujalle, joka huolehtii siitä, että ennakkoon ehdotetut kunnianosoitukset saatetaan ansiomerkkilautakunnan käsittelyyn jokaisessa raadissa.

– Ansiomerkkilautakunnan koollekutsuja toimii puheenjohtajana niissä raadeissa, joiden jäsen hän on. Muiden raatien puheenjohtajina toimivat niiden uusimmat jäsenet. Jos heitä on useampi kuin yksi, puheenjohtajana toimii näistä osakuntaiältään vanhin.

– Kunnianosoituksia ennakkoon voivat ehdottaa kaikki jäsenet riippumatta heidän omista ansioistaan, mutta ansiomerkkilautakunta tekee lopulliset päätökset sillä kokoonpanolla, jolla he kokoontuvat ja jotka on erikseen määritelty tässä kohdassa. Ansiomerkkilautakunta voi myös käyttää omaa harkintaansa ehdotusten painotuksessa sen mukaan, onko ehdotukset tehnyt aiemmin ansioitunut vai ei.

3§ MYÖNTÄMISPERUSTEET

STIPENDIT

Savo-Karjalaisen Osakunnan Kaikkien Kotimaakuntien stipendi ja Kymenlaaksolaisen Osakunnan stipendi jaetaan vuorovuosin vapaamuotoisten hakemusten perusteella stipendien jakosääntöjen edellyttämällä tavalla. Kaikkien Kotimaakuntien stipendi jaetaan parittomina vuosina ja Kymenlaaksolaisen Osakunnan stipendi parillisina vuosina. Stipendejä ovat oikeutettuja hakemaan kaikki sen mielestään ansaitsevat henkilöt ja tahot.

KUNNIANOSOITUKSET

HARRASTUSMERKKI

Kunnianosoituksen saajalta edellytetään vähintään yhden vuoden kestänyttä aktiivista hallitus- ja osakuntatyöskentelyä. Ansiomerkkilautakunta voi jakaa kunnianosoituksen myös osakunnan aktiiviselle rivijäsenelle, joka on ollut mukana toiminnassa yli kaksi vuotta.

ANSIONAUHA

Kunnianosoituksen saajalta edellytetään vähintään kolmen vuoden aktiivista hallitus- ja osakuntatyöskentelyä tai merkitävää osakuntatyötä hallituksen ulkopuolella.

ANSIOMERKKI

Kunnianosoituksen saajalta edellytetään vähintään viiden vuoden aktiivista hallitus- ja osakuntatyöskentelyä tai merkittävää osakuntatyötä hallituksen ulkopuolella.

4§ JULKISTAMINEN

– Kunnianosoitusten ja stipendien saajat julkistetaan osakunnan vuosijuhlassa.

– Ansiomerkkilautakunta on velvollinen perustelemaan tekemänsä päätökset. Ansiomerkkilautakunnan koolle kutsuja huolehtii, että päätökset dokumentoidaan ja toimitetaan osakunnan hallituksen arkistoon asianmukaisella tavalla, viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) niiden julkistamisen jälkeen.

§5

SKOn hallituksessa ensisijaisesti II kuraattorilla on pääasiallinen vastuu huolehtia ohjesäännön nuodattamisesta.

Helsinki/Lappeenranta/Turku 18.3.2002. Ansiomerkkilautakunta: Petteri Kuusisto, Johanna Nousiainen, Timo Ohvo

Turku 23.3.2014 Savo-Karjalaisen Osakunnan hallitus

Turku 12.12.2017 Savo-Karjalaisen Osakunnan kokous