Tämä on Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 30.1.2018.

1. Rekisterin nimi

Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry
Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku

sko@utu.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sisäasiainsihteeri Olli Aarnio
oleeaa@utu.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
  • syntymäaika ja -paikka
  • jäsenyystiedot (liittymispäivämäärä, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot, jäsenyysstatus, ylioppilaskunnan jäsenyysstatus, tiedot jäsenen historiasta yhdistyksessä)
  • muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa muuttuneita osoitetietoja voidaan tiedustella postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen nimenomaisella suostumuksella jäsenen sähköpostiosoite voidaan lisätä Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta ry:n hallinnoimille postituslistoille.

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.