Uudelle osakuntalaiselle tai potentiaaliselle hallituslaiselle voi olla epäselvää, mitä kukakin hallituksen jäsen tai toimihenkilö tekee. Hahmottamisen helpottamiseksi kokosimme tähän kuvaukset viroista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista ja eduista.

Inspehtori

Inspehtorin tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä osakunnan ja yliopiston välillä ja mahdollisuuksien mukaan johtaa osakunnan kokouksia. Inspehtorin osakunta valitsee Turun yliopiston professorien keskuudesta kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Savo-Karjalaisen Osakunnan inspehtorilla on perinteisesti myös ollut jokin henkilökohtainen yhteys Savoon, Karjalaan tai Kymenlaaksoon.

Hallitus

Varsinaiseen hallitusvirkaan (l. ei varajäseneksi) ryhtyvälle myönnetään seuraavat etuisuudet virkakautensa ajaksi:

  • Avain osakunnan tiloihin Osakuntatila B:ssä.
  • Mahdollisuus lainata S-Osakunnat ry:n työkaluja ja peräkärryä ilmaiseksi.
  • Osakuntanauha lahjaksi myös virkakauden jälkeiselle ajalle, ellei sellaista vielä omista.

Varsinaisia hallitusvirkoja on yhteensä kymmenen:

I Kuraattori

Laatii esityslistan hallituksen kokouksiin. Johtaa puhetta osakunnan hallituksen kokouksissa ja osakuntakokouksissa silloin, kun inspehtori ei ole läsnä. Edustaa osakuntaa osakuntavierailuilla ja yleensä kaikissa osakuntaan liittyvissä tilaisuuksissa. Hoitaa suhteita Turun yliopistoon, Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, senioreihin ja Karjala- ja Savo-seuroihin. On osakunnan nimenkirjoittaja. I kuraattorilla on kokonaisvastuu osakunnan toiminnasta.

II Kuraattori

Hoitaa I kuraattorin tehtäviä tämän ollessa estyneenä. On osakunnan nimenkirjoittaja. Hankkii harrastus- ja ansiomerkit. Huolehtii uusien toimihenkilöiden opastamisesta tehtäviinsä. Valvoo, että osakunnan toiminta on sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaista.

Emäntä

Emäntä, isäntä ja sisäasiainsihteeri huolehtivat juhlien järjestelyistä. Heillä on apunaan apuemännät, apuisännät sekä mahdolliset juhlamestari ja ohjelmapäällikkö. Emäntä edustaa osakuntaa osakuntavierailuilla ja muissa osakuntaan liittyvissä tilaisuuksissa yhdessä isännän ja kuraattorin kanssa. Vastaa tarjoilun järjestämisestä osakunnan tilaisuuksissa. Huolehtii sekä myyjäisvuorojen varaamisesta että myyjäistarpeiden kokoamisesta. Ylläpitää osakunnan ruoka-ainevarastoa.

Isäntä

Vastaa juhlien järjestelyistä emännän ja mahdollisen vuosijuhlamestarin kanssa. Toimii seniori- ja vuosijuhlissa juhlan isäntänä ja juontajana, ellei erityistä vuosijuhlamestaria valita. Edustaa osakuntaa kuraattorin ja emännän kanssa osakuntavierailuilla ja yleensä kaikissa osakuntaan liittyvissä tilaisuuksissa. Vastaa osakunnan tiloista, kalustosta sekä huolehtii niiden korjaamisesta tai korjauttamisesta. Hankkii juomat ja huolehtii niiden säilytyksestä. Huolehtii osakunnan merkkihenkilöiden muistamisesta näiden merkkipäivinä. Näitä ovat esim. inspehtori ja kunniajäsenet.

Taloudenhoitaja

Huolehtii osakunnan raha-asioista. Huolehtii osakunnan kirjanpidosta, tekee tilinpäätöksen kirjanpitolain määräämässä ajassa eli 3 kk tilikauden päättymisestä. Huolehtii tositteiden säilyttämisestä ja järjestämisestä. Tarkastaa S-Osakunnat ry:n kirjanpidon SKOn puolesta. Tekee talousarvion syyskokoukseen. Esittää hallitukselle talouden puolivuotiskatsauksen syyskauden alussa.

Pääsihteeri

Tekee esityslistan osakuntakokouksiin. Pitää pöytäkirjaa sekä hallituksen että osakuntakokouksissa. Hoitaa toimistoa eli pitää mapit ajantasalla ja hankkii toimistotarvikkeet. Panee toimeen hallituksen ja osakuntakokouksen päätökset. Laatii vuoden alussa virkailijaluettelon ja huolehtii sen lähettämisestä muihin osakuntiin ja TYYhyn. Toimittaa tiedon hallituksen jäsenistä yhdistysrekisteriin. Laatii toimintasuunnitelman syyskokoukseen ja toimintakertomuksen kevätkokoukseen. Huolehtii, että ilmoitus osakuntakokouksesta on nähtävillä osakunnan ilmoitustaululla sääntöjen määräämän ajan ennen kokousta. On osakunnan nimenkirjoittaja.

Sisäasiainsihteeri

Avustaa emäntää ja isäntää juhlien järjestelyissä. Valvoo hallituksen ja osakuntakokousten päätösten toimeenpanemista ja että muut toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä. Huolehtii toimihenkilöohjesäännön ajan tasalla pitämisestä. Hankkii uusia jäseniä ja toimihenkilöitä. Huolehtii uusien jäsenten tietojen merkitsemisestä jäsenrekisteriin, pitää yllä jäsenrekisteriä sekä hallinnoi sähköpostilistoja.

Ulkoasiainsihteeri

Hoitaa suhteita muihin järjestöihin, kuten osakuntiin, maakuntiin, Turun maakuntayhdistyksiin, TYYhyn, ainejärjestöihin ja muihin ylioppilaskuntiin. Huolehtii suhteista ystävyysosakuntiin. Vastaa joulukorttien lähettämisestä ja huolehtii KäK-lehden vapaakappaleiden toimittamisesta Helsingin yliopiston vapaakappalekirjastoon, mikäli niitä ei toimiteta suoraan painosta.

Viestintäasiainsihteeri

Tiedottaa osakunnan toiminasta Ylioppilaslehden infopalstalla, osakunnan ilmoitustauluilla ja mahdollisissa sähköisissä viestimissä, kuten osakunnan nettisivujen kalenterissa ja sähköpostilistoilla. Pitää yhteyttä lehdistöön esim. tarjoamalla osakunta-aiheisia juttuja itäsuomalaisiin lehtiin. Hoitaa osakunnan tarvitseman mainostuksen ja ilmoittelun. Tiedottaa osakunnasta uusille opiskelijoille. Ylläpitää osakunnan leikekirjaa ja vastaa abi-infotoiminnan järjestämisestä.

Kulttuurisihteeri

Järjestää teatteri- ja konserttivierailuja ja johtaa keskustelutilaisuuksia vierailujen jälkeen. Järjestää tutustumiskäyntejä taidenäyttelyihin ja valokuvanäyttelyihin (kulttuurikävelyt). Järjestää keskustelutilaisuuksia osakunnassa. Järjestää viini-, juusto ja lauluiltoja.

Varajäsen

On päätösvaltainen hallituksen kokouksissa sääntöjen mukaisesti. Auttaa aktiivisesti hallitusta esimerkiksi toteuttamalla kokousten päätöksiä, järjestämällä tapahtumia, päivystämällä ja osallistumalla jäsenrekrytointiin.


Toimihenkilöt

Apuemäntä

Toimii emännän apuna ja tarjoilee seniorijuhlissa.

Apuisäntä

Toimii isännän apuna ja tarjoilee juomia seniorijuhlissa. Valvoo yleistä järjestystä osakunnan juhlissa. I apuisäntä eli nuori isäntä huolehtii osakunnan avaimista.

Juhlamestari

Toimii laulunjohtajana/seremoniamestarina vuosijuhlilla, sitseillä ja osakunnan muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Apusihteeri

Valitaan tarvittaessa. Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa, mikäli pääsihteeri on estynyt. Toimii pääsihteerin apuna ja hoitaa hänen tehtäviään tämän ollessa estyneenä.

KÄK-lehden päätoimittaja

Vastaa osakunnan KäK-lehden toimittamisesta.

KÄK-lehden taittaja

Vastaa KäK-lehden taittamisesta.

KÄK-lehden toimittaja

Auttaa KäK-lehden toimituksessa päätoimittajan ohjeiden mukaan. Kirjoittaa juttuja ja innostaa muita kirjoittamaan omia tarinoita.

Mikrotuk’henkilö

Pitää huolta, että tietokoneen käyttösäännöt ovat ajantasalla ja osakuntalaisten tiedossa. Huolehtii verkon asennuksesta ja päivityksestä. Vastaa koneeseen asennetuista ja asennettavista ohjelmista. Ohjaa jäseniä tietokoneen käytössä siltä osin kun käyttö koskee mikrotietokoneen käyttöä. Opastaa sisäasiainsihteeriä jäsenrekisterin ylläpitämisessä.

Valokuvaaja

Pitää valokuvakansion ajantasalla. Ottaa hallituskuvat vuosittain. Huolehtii, että osakunnan tilaisuudet valokuvataan.

Kerhonvetäjät

Osakunnan kerhoilla (VPK, ChTR, SKOBio, Opinkokerho, Jaloviinakerho & Akateeminen SaunaSeura) on kerhonvetäjät, jotka huolehtivat toiminnan järjestämisestä. Ilmoittavat hallitukselle tulevista kerhon tilaisuuksista, jotta niistä voidaan tiedottaa ajoissa ja osallistuvat myös itse tilaisuuksien tiedottamiseen.

Kyykkämestari

Vastaa osakunnan kyykkäliigan pyörittämisestä ja koordinoi kyykkäturnausten valmisteluja. Tuntee kyykän säännöt ja opettaa ne kyykkätuomareille. Toimii päätuomarina SKO Openissa ja huolehtii osakunnan kyykkävälineistä.

Kyykkäkisällit

Auttavat kyykkämestaria kyykkätapahtumien järjestelyissä mestarin ohjeiden mukaan ja huolehtivat niiden tiedotuksesta yhdessä tiedotussihteerin kanssa.

Vaakunamestari

Hankkii mahdollisuuksien mukaan uusia vaakunoita. Järjestää vaakunoiden puhdistuksen ja korjauksen tarvittaessa. Vastaa vaakunabileiden järjestämisessä välttämättömistä aineksista.

Kulinaarisen tiedekunnan amanuenssi

Organisoi ja on mukana suunnittelemassa tiedekunnan opetustoimintaa ja toimii yhteyshenkilönä tiedekunnan ja osakunnan välillä. Pyrkii tuomaan tiedekuntaa laajemmin osakuntalaisten tietoisuuteen. Tiedottaa tiedekunnan toiminnasta mm. osakunnan ilmoitustauluilla ja sähköpostilistalla.